Trygghet, lag och ordning

Moderaterna arbetar för att alla ska känna sig trygga var man än befinner sig i vår kommun. Det kan bland annat röra sig om fler kameror och bättre belysning men även att arbeta riktat mot enskilda områden.

För att Jönköping ska vara en attraktiv kommun att leva och vistas i måste vi arbeta med förebyggande åtgärder med trygghet och säkerhet i fokus. För att få bäst verkan i detta arbete behöver kommunen samverka med andra aktörer för att tillsammans identifiera tendenser och behov av åtgärder. Vilken typ av samverkan som behövs beror på respektive områdes karaktär. Kommunen behöver också arbeta med trygghetsskapande åtgärder på ett mer långsiktigt plan och ha med det som en viktig aspekt i all samhällsplanering.

Under många år har brotten och den gängrelaterade kriminaliteten ökat samtidigt som antalet poliser minskat. Dessutom har otryggheten aldrig varit så hög som den är nu. En stor del av det förebyggande arbetet består i att tillsammans skapa ett tryggt klimat där alla möts med respekt och omtanke, där lika rättigheter och möjligheter gäller för alla. Här är det viktigt att både boende och andra som verkar i området är delaktiga för att möjliggöra förändringar som är mer varaktiga över tid.

Moderaterna vill:
  • Trygg miljö med såväl permanenta som mobila trygghetskameror och utökad trygghetsbelysning.
  • Kommunal brottsförebyggarsamordnare som samordnar kommunala insatser med polis, civilsamhälle och näringsliv.
  • I det brottsförebyggande arbetet ska ett stort fokus ligga på barn och unga.
  • Utveckla den sociala insatsgruppen och dess samverkan med polisen.
  • Fokus på trygghet i det offentliga rummet, brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i hela samhällsbyggnads-processen.
  • Avhopparverksamhet för gängkriminella, kommunen tillsammans med polis och kriminalvård.
  • Dialogmöten med allmänheten, civilsamhället och myndigheter för att prioritera rätt områden vid trygghetsskapande åtgärder.
  • Öka kunskapen bland kommunens anställda kring att upptäcka våld, i alla kontakter med medborgare.