Äldreomsorg och seniorpolitik

Det är viktigt att man som gammal har möjlighet påverka sin vård samt har möjlighet att fritt välja vårdgivare och var man ska bo.

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro och då är det viktigt att den enskilde kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. Därför är den höga personalomsättning som finns inom äldreomsorgen ett stort problem, både för de äldre och för personalen. Moderaterna vill därför prioritera personalkontinuiteten inom både hemtjänsten och på äldreboenden.

När behov av omsorg uppstår så är det viktigt att den äldre får den bästa omsorgen och rätt till ett gott liv. Det är även viktigt att alla kan välja var man vill bo och vem som ska vara vårdgivare. Vården ska hålla hög kvalitet och alla ska få känna sig trygga och säkra.

En risk när man blir äldre är att känslan av ensamhet och exkludering infinner sig vilket bland annat kan leda till psykisk ohälsa, depression, demens och för tidig död. Det är därför mycket viktigt att inom äldreomsorgen kontinuerligt arbeta förebyggande och motverka ensamhet.

Moderaterna vill:
  • Trygghetsboenden i alla kommundelar.
  • Säkerställ att den som arbetar nära brukare inom den kommunala hemtjänsten kan svenska.
  • Prioritera personalkontinuiteten och arbeta aktivt för en minskning av personalomsättningen.
  • För att ge äldre ett så brett utbud som möjligt när det är dags att flytta är det viktigt att värna alla boendeformer i alla kommundelar.
  • Återöppna Västerhäll i Tenhult tills Herrgårdsgärdet är färdigställt.
  • Inom hemtjänsten och på äldreboendena ska det vid behov finnas god tillgång till sjuksköterskor och läkare.
  • Prioritera gemenskap och delaktighet så att ingen äldre ska behöva känna sig ensam.
  • Alla människor är unika och har rätt till självbestämmande.
  • Öppna upp kommunala lokaler för seniorträffar.
  • Förebygga digitalt utanförskap genom att exempelvis genom samarbeten erbjuda utbildningar för äldre inom ny teknik.