Individ- och familjeomsorg

Psykisk ohälsa är en av vår tids vanligaste sjukdomar bland barn och unga. Vi behöver arbeta uppsökande och ha ett bättre förebyggande arbete för att bryta trenden.

En bred och effektiv socialtjänst är viktig för att alla barn, ungdomar och vuxna ska få  rätt hjälp när de behöver. Det är viktigt att stärka skyddet för de mest utsatta i  samhället och jobba för att socialtjänsten och övriga förvaltningar och myndigheter  blir bättre på att upptäcka våld och utsatthet. Stöd ska kunna ges snabbt och där det  är möjligt genomföras på hemmaplan för att öka möjligheten till en lyckad insats som  varar över tid. 

För att minska risken för långa, dyra och inskränkande placeringar är det viktigt med  ett brett förebyggande arbete. Genom tidig upptäckt ökar möjligheterna att ge rätt  stöd tidigt. Moderaterna anser att det är viktigt att öka antalet fältsekreterare samt att  komplettera öppenvårdsarbetet med fler resurser som exempelvis kvalificerade  kontaktpersoner. 

Missbruk är en sjukdom och ska behandlas som en sådan. För att lyckas i kampen  mot missbruk av alkohol och narkotika är det viktigt med ett utökat samarbete mellan  kommuner och region och att all form av vård planeras med individen i fokus.

Moderaterna vill:
  • Öka öppenvårdsinsatserna för att stärka utsatta barn och ungdomar i deras hemmiljö.
  • Öka möjligheten att snabbt identifiera och förhindra missbruk, psykisk ohälsa och brottslighet.
  • Jobba för en bättre struktur i samarbetet mellan kommuner och region för snabb och effektiv vård vid missbruk.
  • Förebyggande arbete och tidiga insatser för att du och dina barn ska få rätt stöd i rätt tid.
  • Utöka samverkan mellan olika samhällsaktörer för att enklare upptäcka våld.
  • Verka för ökad kompetens inom kommunen för att snabbare kunna identifiera barn och ungdomar som är i behov av stöd.
  • Anställa fler fältsekreterare och kvalificerade kontaktpersoner för att kunna nå fler ungdomar som behöver extra stöd.