Integration och migration

För en lyckad integration krävs samverkan mellan alla förvaltningar och myndigheter. Grunden ligger i att snabbt komma ut i arbetslivet eller studier.

Språket och arbetet är vägen in i det svenska samhället och därför ska nyanlända så  fort som möjligt sättas i arbete och språkundervisning. En annan viktig del i  integrationen är att förstå det svenska samhället, normer och jämlikhet mellan män  och kvinnor. Barn ska snabbt integreras i samhället genom språket och skolan.  Forskning visar att elever lättare lär sig nya språk genom en god förståelse och  kunskap kring modersmålet. Den modersmålsundervisning som bedrivs måste därför  hålla hög kvalitet men får inte genomföras på bekostnad av andra skolämnen. 

Ett stort problem som den misslyckade integrations- och migrationspolitiken skapat är  förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. För att på ett effektivt sätt kunna  bekämpa alla former av hederskontexter behöver kommunen se över nya sätt att  arbeta samt att rutiner och arbetssätt sprids genom hela organisationen. Först när  hela kommunen samverkar och fokuserar på frågan kan hedersförtrycket bekämpas.

Moderaterna vill:
  • Etablering in i arbete i stället för bidrag.
  • Arbeta riktat för att få fler utrikesfödda ut i arbetslivet.
  • Jämlikhetsutbildning för att minska kvinnors utsatthet samt underlätta  delaktighet och etablering i det svenska samhället.
  • Centralt placerad strateg och samordnare för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Individuella planer för att nyanlända barn snabbt ska lära sig svenska och få  en kvalitativ modersmålsundervisning.
  • Nyttja kultur- och idrottsföreningar för att bidra till en lyckad integration.
  • Modersmålsundervisning ska ske utanför ordinarie lektionstid.
  • Bekämpa våldsbejakande extremism.
  • Riktade insatser för att få fler barn till utrikesfödda in i förskolan.