Funktionsstöd

Alla människor har rätt till ett liv utifrån sina unika förutsättningar.

I Jönköpings kommun ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina egna  förutsättningar. Du som har en funktionsnedsättning eller har ett barn med en  funktionsnedsättning ska snabbt få rätt stöd och hjälp av kommunen. En viktig grund  för att känna sig delaktig i samhället är att ha någon form av sysselsättning som  behöver anpassas utifrån varje individs unika förutsättningar och önskemål. För de  som inte kan studera eller ta ett vanligt arbete är daglig verksamhet ett bra sätt att få  gemenskap, stimulans och utveckling. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska garantera att personer  med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja  svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med  funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer  självständiga liv. 

För att den personliga assistansen ska fungera som tänkt och bli lika över hela landet  behöver huvudmannaskapet tas över av staten. Först då kan medborgare i olika  kommuner få assistans på lika villkor. 

Moderaterna vill:
  • Alla har rätt att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
  • Hjälpmedel och boendeformer som möter varje individs behov.
  • Fler alternativ inom daglig verksamhet för att passa alla och främja  delaktigheten i samhället.
  • Värna personlig assistans genom EN huvudman.
  • Utveckla kvaliteten på våra grupp- och barnboenden.
  • Vård, stöd och service anpassat utifrån dina behov.
  • Du har rätt att få det stöd som passar just dig och dina unika förutsättningar.
  • Du som har behov av olika insatser ska ges inflytande över utformningen och  möjlighet att välja utförare.
  • Tydligare samverkan med regionen och myndigheter för att minska antalet  kontakter.