Miljö – Hållbara Jönköping

Vi behöver arbeta brett, hållbart och långsiktigt. Det krävs ett framåtsyftande och en stor portion samarbete för att successivt nå miljömålen.

Människan och naturen inklusive alla dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken. Jönköping är historiskt en jord- och skogsbygd. Vi har en rik och varierad biologisk mångfald i skogarna, odlingslandskapet, vattnet och den bebyggda miljön. Vi bevarar och värdesätter naturens ekosystemtjänster. Vi har god kunskap om vår historia och vårt kulturarv med en stark känsla av att det är vi som lever här idag som har möjlighet att förändra och förbättra.

Moderaterna har en stark tilltro till att hållbara teknikförbättringar kommer att lösa många av dagens miljöproblem. För att lyckas är det av stor vikt att vi integrerar alla aspekter av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk, i det vi redan gör och dit vi är på väg. Äganderätten och förvaltarskapstanken är centrala för att skapa ett hållbart samhälle. Det är vidare viktigt att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimat och miljö samt framtida generationer.

Moderaterna vill:
  • Öka inköpen av här- och närodlade livsmedel.
  • Utveckla livsmiljöer i form av gröna mötesplatser, stadsodlingar och spontanytor som främjar god hälsa.
  • Intensifiera arbetet med att skilja dagvatten från avloppsvatten för att förhindra att orenat vatten släpps ut i våra vattendrag.
  • Solceller vid nybyggnation av kommunala fastigheter i gynnsamma lägen.
  • Undvika nyetablering av vindkraftverk nära bebyggelse.
  • Sanering av förorenade områden med hjälp av växter som kan ta upp tungmetaller och PFAS.
  • Digitalisera energihantering mellan kommunala byggnader för en minskad energikonsumtion.
  • Bygga ut infrastrukturen för elbilar och ta vara på möjligheterna med vätgas.
  • Kommunens naturreservat ska underhållas och utvecklas, inte bli fler.
  • Arbeta för att säkerställa en god vattenstatus i våra sjöar och vattendrag.