Bostäder

I Jönköping ska det byggas varierat i alla kommundelar så att alla har möjlighet att göra bostadskarriär.

Alla behöver vi någonstans att bo. Du ska kunna välja boendeform efter behov, intresse och livssituation. Likaså måste möjlighet finnas att kunna byta boendeform under livet, göra bostadskarriär. När du blir äldre och vill sälja din villa ska du kunna bo kvar i din hemort. Attraktiva villor, bostads- och hyresrätter till rimliga kostnader ska finnas i hela kommunen. Det måste också vara enkelt att få bygglov och att kunna bygga ute på landet, även med sjöutsikt och i strandnära lägen.

Närhet till parker, lekplatser och grönområden är nödvändigt för att boende och friluftsliv i staden ska vara attraktivt. Jönköping är en unik stad med tre centrala sjöar till vilka rekreation och friluftsliv kan förläggas. En av de viktigaste trivselfaktorerna i en stad är närheten mellan aktiviteter och boende. Det är därför viktigt att byggnation inte görs på bekostnad av grönytor utan att ljus, luftkvalitet och rekreation är viktiga faktorer vid planering av nya områden samt förändring av befintliga.

Ska vi fortsätta vara en attraktiv kommun med god välfärdsservice behöver nya företagsetableringar vara säkra på att inflyttade medarbetare kan finna ett attraktivt boende. Vi måste därför öka planeringen av nya bostadsområden.

Moderaterna vill:
  • Varierad byggnation för att möjliggöra en bostadskarriär.
  • Minska tomtkön genom att släppa fler villatomter.
  • Snabbare bygglov genom att byggentreprenörer hjälper till med detaljplanerna.
  • Åkermark ska i första hand brukas inte bebyggas.
  • Skapa förutsättningar för olika boendeformer för äldre; seniorboende och trygghetsboende.
  • Byggnation på höjden för optimalt utnyttjande av markyta
  • Fler och enklare bostäder för yngre.
  • Äldre ska kunna bo kvar i sin kommundel genom varierad bebyggelse i hela kommunen.
  • Inga kommunala särkrav. Kommunen skall inte ha några egna krav utöver gällande bygglagstiftning. Särkrav ger mycket högre byggkostnad och försvårar standardisering av byggprocessen.