Trafik och infrastruktur

Jönköpings kommun behöver god framkomlighet för alla trafikslag. Vi behöver arbeta bort flaskhalsar och minska antalet störande moment i trafiken.

För att vi ska kunna ha ett arbete, handla, träffa vänner och bekanta samt uträtta ärenden måste alla de olika trafikslagen kunna samsas på ett smart sätt i tätorterna. Alla har inte möjlighet att i alla situationer endast förflytta sig med kollektivtrafik, gång och cykel. Även de som bor utanför vår centrala tätort måste smidigt kunna röra sig mellan olika platser för ett fullvärdigt liv. Bilen är för många i vår kommun oersättlig i många situationer. Trafikåtgärder får inte byggas så att långa köbildningar och ryckig trafik blir det nya normalläget.

I våra städer och ytterområden behöver det finnas tillgång till parker, grönområden och stränder som inbjuder till rekreation. Det är samtidigt viktigt att det finns en ordentlig underhållsplan och att de hålls fräscha. Moderaterna anser att det är bättre att använda redan befintliga parker och andra rekreationsområden för utsmyckning och utökat användningsområde sommartid i stället för att ta vägnätet till förfogande.

I Jönköpings kommun har vi byggt på oss en enorm underhållsskuld gällande vatten och avlopp som det är viktigt att vi prioriterar för att minimera störningar för våra medborgare. Ett centralt placerat reningsverk är inte möjligt på längre sikt och därför behöver en flytt av Simsholmens reningsverk planeras, även om det är ett arbete som kommer ta lång tid.

Moderaterna vill:
  • Göra Munksjöbron fyrfilig för att få trafiken att flyta bättre.
  • Bygga bort köer genom trafiklösningar som bidrar till att olika trafikslag kan samexistera.
  • Hastighetsdämpande åtgärder ska genomföras på ett sådant sätt att trafiken flyter, inte att fordon blir ståendes eller måste krypköra.
  • Bygga bort trafikhinder så att framkomligheten säkerställs.
  • Införa tydliga parkeringsregler samt system för att minska risken till felparkering av elsparkcyklar.
  • Oskyddade trafikanters säkerhet säkerställs genom planfria stråk och bättre trafikflöden.
  • Underhåll och uppdaterad säkerhet på våra vägar i stället för sänkt hastighet.
  • Mer pengar årligen till att utveckla och underhålla våra hamnar för ett rikare båtliv.
  • Åtgärda rondeller och övergångsställen för undvikande av köbildningar.
  • Bygga ut kommunalt vatten och avlopp även till tätbebyggd landsbygd.