Skola

Skolan är viktig på så många plan. Här läggs en viktig grund inför vidare studier och arbete men även en grund för att växa upp till en viktig medborgare för vår kommun.

Förskolan är viktig för barns utveckling och vi måste därför säkerställa att alla barn får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Språket utvecklas mycket under livets första år och förskolan lägger en viktig grund till grundskolan. Undervisningen i grundskola och gymnasium behöver så långt det är möjligt anpassas till varje elevs unika förutsättningar. Detta möjliggör att alla barn och ungdomar kan tillgodogöra sig undervisningen på sina villkor.

Skoltiden ska ge alla barn och ungdomar en bra start på livet och lägga en viktig grund inför vidare studier och arbetsliv. Skolan ska ha en hög grad legitimerade och behöriga lärare som lägger stor del av sin arbetstid med eleverna. För elevernas välbefinnande ska elevhälsan vara väl utbyggd och ge tillgång till kurator, psykolog, sjuksköterska och läkare.

För att ge elever goda förutsättningar inför den stundande arbetsmarknaden behöver de tidigt introduceras till entreprenörskap och företagande. Samtidigt behöver de tidigt få utveckla sina digitala färdigheter för att vara väl rustade inför den alltmer digitaliserade arbetsmarknaden.

Moderaterna vill:
  • Ordning och reda i skolan för att öka arbetsro och skolresultat.
  • Små förskolegrupper är viktigt för att alla barn ska synas och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Stärka elevhälsan för att motverka stress och psykisk ohälsa.
  • Ge alla elever utmaningar eller stöd för individuell utveckling.
  • Utbilda i entreprenörskap och ge alla elever möjlighet att bli UF-företagare under sin skolgång.
  • Utökning av lovskolan för att ge alla elever bästa möjlighet att nå målen.
  • Minska administrationen och låt lärare vara lärare.
  • Underlätta för friskolor att etablera sig.
  • Verka för införande av programmering som skolämne.
  • Öka intresset för naturvetenskap och teknik genom utveckling av Upptech.